Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA                        CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HÀ NỘI – KIM BÀI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ––––––––––                                         ––––––––––––––––––––––

  Số : 01/2018 NQ-HĐQT                        Hà nội, ngày  27 tháng 02 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

 

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim bài

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim bài ngày 27 tháng 02 năm2018.

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim bài với nội dung sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : 21/ 03/ 2018

2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/ 04/ 2018

3. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài.

4. Nội dung họp:

a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;

b. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

c. Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

d. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023

e. Các nội dung khác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 

            Nơi nhận                                             T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như điều 3                                                           CHỦ TỊCH

- Thành viên HĐQT                                                             (đã ký)

- Ban giám đốc

 

- Lưu VT

                                                                                     Phạm Trung Kiên

Đăng ngày T3, 02/27/2018 - 10:27

Các tin khác