Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020