Tin tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018

Quan hệ cổ đông - T5, 06/06/2019 - 15:06

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Quan hệ cổ đông - T4, 03/20/2019 - 15:56

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quan hệ cổ đông - T2, 03/04/2019 - 14:12

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.