Tin tức

Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Công bố mẫu nhãn sản phẩm Bia Tươi HKBECO 800ml đóng trong chai nhựa.

Thị trường - T5, 09/27/2018 - 15:03

Do nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu của thị trường,phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Nay công ty xin bổ sung thêm quy cách bao gói và nhãn sản phẩm loại 800ml,đóng trong chai nhựa.

Công bố mẫu nhãn sản phẩm Bia Tươi HKBECO 800ml đóng trong chai nhựa.

Thị trường - CN, 08/05/2018 - 16:01

Do nhu cầu người tiêu dùng và nhu cầu của Thị trường phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, ngày 08/5/2018 Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài đã có Công văn gửi Sở công thương v/v bổ sung

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017

Quan hệ cổ đông - T4, 06/06/2018 - 09:48

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017.