Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  • THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thưc hiên quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

                  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

  • NGHỊ QUYẾT HĐQT công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài.

                  Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài là ngày: 20/06/2020.

Đăng ngày T3, 05/12/2020 - 16:52

Các tin khác