Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Quan hệ cổ đông - 06/24/2020 - 09:08

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Quan hệ cổ đông - 06/22/2020 - 08:08

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã diễn ra vào lúc 09h00 ngày 20 tháng 06 năm 2020. Đại Hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình. Đại Hội thông qua miễn nhiệm 01 ủy viên HĐQT, miễn nhiệm 01 ủy viên BKS. Đại Hội thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Quan hệ cổ đông - 06/09/2020 - 14:25

Công bố thông tin Đại Hội Cổ Đông năm 2020 Báo cáo: kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Bộ tờ trình Đại Hội Cổ Đông năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - 05/12/2020 - 16:52

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thưc hiên quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 NGHỊ QUYẾT HĐQT công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài.

Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - 03/31/2020 - 15:00

Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020

Quan hệ cổ đông - 03/13/2020 - 10:15

Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - 01/31/2020 - 14:16

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018

Quan hệ cổ đông - 06/06/2019 - 15:06

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Quan hệ cổ đông - 03/20/2019 - 15:56

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quan hệ cổ đông - 03/04/2019 - 14:12

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.