Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - 05/12/2020 - 16:52

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thưc hiên quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 NGHỊ QUYẾT HĐQT công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài.

Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - 03/31/2020 - 15:00

Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020

Quan hệ cổ đông - 03/13/2020 - 10:15

Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - 01/31/2020 - 14:16

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018

Quan hệ cổ đông - 06/06/2019 - 15:06

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Quan hệ cổ đông - 03/20/2019 - 15:56

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quan hệ cổ đông - 03/04/2019 - 14:12

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quan hệ cổ đông - 02/15/2019 - 08:03

Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017

Quan hệ cổ đông - 06/06/2018 - 09:48

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017.

Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017

Quan hệ cổ đông - 05/07/2018 - 15:00

Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017