Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020