Quan hệ cổ đông

Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu họp kèm theo

Quan hệ cổ đông - 04/11/2024 - 09:09

Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu họp kèm theo

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Quan hệ cổ đông - 03/19/2024 - 09:09

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Quan hệ cổ đông - 02/21/2024 - 09:09

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TB Ngày ĐKCC thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

Quan hệ cổ đông - 06/05/2023 - 15:15

TB Ngày ĐKCC thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CHI TRẢ CỔ TỨC 2022

Quan hệ cổ đông - 06/01/2023 - 09:09

CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CHI TRẢ CỔ TỨC 2022

Nhân sự HĐQT và BKS Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài nhiệm kỳ 2023 - 2028

Quan hệ cổ đông - 04/27/2023 - 09:09

Nhân sự HĐQT và BKS Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Quan hệ cổ đông - 04/27/2023 - 09:09

Công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Quan hệ cổ đông - 04/24/2023 - 09:09

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2023

Quan hệ cổ đông - 04/05/2023 - 09:09

TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2023

Nghị quyết chốt danh sách Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Quan hệ cổ đông - 03/06/2023 - 09:09

Nghị quyết chốt danh sách Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023