Quan hệ cổ đông

Công bố chi trả cổ tức năm 2021

Quan hệ cổ đông - 05/26/2022 - 09:09

Công bố chi trả cổ tức năm 2021

Công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Quan hệ cổ đông - 04/26/2022 - 09:09

Công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Quan hệ cổ đông - 04/04/2022 - 14:14

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công bố thông tin thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Quan hệ cổ đông - 03/03/2022 - 13:13

Công bố thông tin thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Công bố thông tin chi trả cổ tức 2020

Quan hệ cổ đông - 05/31/2021 - 15:30

Công bố thông tin chi trả cổ tức 2020

Điều lệ và các quy chế sửa đổi năm 2021

Quan hệ cổ đông - 04/28/2021 - 09:09

Điều lệ và các quy chế sửa đổi năm 2021

Công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Quan hệ cổ đông - 04/28/2021 - 09:09

Công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021

BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Quan hệ cổ đông - 04/15/2021 - 09:09

Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Quan hệ cổ đông - 03/29/2021 - 09:09

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quan hệ cổ đông - 03/02/2021 - 12:25

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021