Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quan hệ cổ đông - 02/15/2019 - 08:03

Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017

Quan hệ cổ đông - 06/06/2018 - 09:48

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017.

Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017

Quan hệ cổ đông - 05/07/2018 - 15:00

Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2017

Báo cáo thường niên Công ty đại chúng

Quan hệ cổ đông - 04/20/2018 - 08:56

Báo cáo thường niên Công ty đại chúng Công ty cổ phần Bia Hà nội - Kim Bài năm 2017

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Nhiệm kỳ III, 2018 - 2023

Quan hệ cổ đông - 04/12/2018 - 11:15

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III,2018 - 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Quan hệ cổ đông - 04/08/2018 - 13:43

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài Nhiệm kỳ III , 2018 - 2023

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Ban Kiểm Soát Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Quan hệ cổ đông - 04/08/2018 - 13:36

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Ban Kiểm Soát Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài Nhiệm kỳ III, 2018 - 2023.

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Quan hệ cổ đông - 03/30/2018 - 15:37

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023

Quan hệ cổ đông - 03/28/2018 - 15:05

Thư mời Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023 Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023

Quan hệ cổ đông - 03/26/2018 - 09:48

Tài liệu Báo cáo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023