Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Nhiệm kỳ III, 2018 - 2023

Quan hệ cổ đông - 04/12/2018 - 11:15

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III,2018 - 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Quan hệ cổ đông - 04/08/2018 - 13:43

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài Nhiệm kỳ III , 2018 - 2023

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Ban Kiểm Soát Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Quan hệ cổ đông - 04/08/2018 - 13:36

Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Ban Kiểm Soát Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài Nhiệm kỳ III, 2018 - 2023.

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

Quan hệ cổ đông - 03/30/2018 - 15:37

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023

Quan hệ cổ đông - 03/28/2018 - 15:05

Thư mời Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023 Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023

Quan hệ cổ đông - 03/26/2018 - 09:48

Tài liệu Báo cáo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023

TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023

Quan hệ cổ đông - 03/26/2018 - 09:40

Tài liệu gửi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023.

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Quan hệ cổ đông - 12/14/2017 - 14:57

Ngày 12 tháng 12 năm 2017 Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam .

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng

Quan hệ cổ đông - 10/26/2017 - 09:40

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Công ty đại chúng.