Thông báo về việc Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty

CÔNG TY CP

BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

( V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với Ông Trương Văn Hải )

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài sửa đổi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 24 tháng 5 năm 2013.

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2017 về việc bổ nhiệm Ông Trương Văn Hải – Trưởng phòng thị trường giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quyết định.

Ông Trương Văn Hải – trưởng phòng Thị trường , giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

                                                                                    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                    Chủ tịch

                                                                                   ( đã ký)

 

                                                                                    Phạm Trung Kiên

Đăng ngày T3, 12/26/2017 - 10:42

Các tin khác