Thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

––––––––––––

Số: 48/ TB- HKBECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––

       Hà Nội, ngày 17 tháng10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

( V/v:  Chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM )

Căn cứ:

-Điều lệ họat động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;

-Quyết định số 22/ QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán;

-Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015.

- Nghị quyết số 07 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài ngày 16/10/2017.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

        Để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo qui định, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài xin trân trọng thông báo về việc tạm ngừng chuyển nhượng cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) như sau:

Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai -  Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 873 036    Fax: (024) 33 871 006

Webstie: www.hkbeco.vn

Vốn điều lệ:  39.860.000.000 đồng.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.986.000 cổ phần

Thời gian chốt danh sách cổ đông và tạm ngừng chuyển nhượng: kể từ 16h ngày 26 tháng 10 năm 2017 đến ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty tại sàn UPCOM

         Quý Cổ đông có nhu cầu:

Chuyển nhượng cổ phần;

Điều chỉnh thông tin trên sổ cổ phần: bao gồm thông tin số CMND quá thời hạn 15 năm

Thủ tục liên quan đến việc sở hữu cổ phần của Công ty.

Kính đề nghị đến hoàn thành các thủ tục trước thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài cụ thể:

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Địa chỉ: Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai -  Tp. Hà Nội

 Điện thoại: (024) 33 873 036    Fax: (024) 33 871 006

Tên người phụ trách: Nguyễn Thị Thơm - Chức vụ Phó Phòng TCHC

 

Số điện thoại người phụ trách: 0982 247 883

Công ty sẽ không tiến hành giải quyết và không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra sau thời hạn này.

Thông báo này được công bố trên Website Công ty (http://www.hkbeco.vn) thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng Cổ đông.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo!

           Nơi nhận:

-        

Như trên;

-        Lưu:VT                                                   
 

                                                    

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Phạm Văn Khánh 

                                                                                   

 

 

Đăng ngày T3, 10/17/2017 - 14:48

Các tin khác