BỔ NHIỆM ÔNG ĐỖ VĂN LINH GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY