ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025 CHI BỘ QUẢN LÝ, CHI BỘ SẢN XUẤT - CƠ ĐIỆN, CHI BỘ THỊ TRƯỜNG KỸ THUẬT