Tin tức

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - T3, 05/12/2020 - 16:52

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thưc hiên quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 NGHỊ QUYẾT HĐQT công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ

Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - T3, 03/31/2020 - 15:00

Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020

Quan hệ cổ đông - T6, 03/13/2020 - 10:15

Báo cáo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020