Thông báo về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo kính gửi Trung tâm Lưu ký Chứng Khoáng Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Trụ sở giao dịch: Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai - TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 873 036               Fax:(024)33 871 006

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Mã chứng khoán:BHK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 07/03/2019.

Đăng ngày T6, 02/15/2019 - 08:03

Các tin khác