GẶP MẶT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN CHỈNH PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY - VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ - 27/04/2021