Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018