Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017