Công bố mẫu nhãn sản phẩm Bia Tươi HKBECO 800ml đóng trong chai nhựa.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

HÀ NỘI – KIM BÀI

 Số: 19/CV-HKBECO

(V/v : Bổ sung công bố hợp quy)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2018

         Kính gửi: SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Địa chỉ: Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0500293795 cấp đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03 tháng 12 năm 2012.          

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy cho sản phẩm: Bia tươi HKBECO, Số giấy tiếp nhận:858/2017/YTHN-TNCB ngày 16 tháng 5 năm 2017

            Do nhu cầu người tiêu dùng và nhu cầu của thị trường phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty . Nay công ty xin bổ xung thêm quy cách bao gói sảnh phầm loại: 800ml, đóng trong chai nhựa

Kính đề nghị SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài được bổ xung công bố sản phẩm trên!

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, nhãn sản phẩm bổ sung.

  Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

                                                               CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                          ( Đã ký)

 

                                                    Phạm Văn Khánh

Tệp đính kèm: 

Đăng ngày CN, 08/05/2018 - 16:01

Các tin khác