THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

HÀ NỘI – KIM BÀI

 

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o----------

 Hà Nội, ngày  23  tháng  3  năm 2018

 

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III  2018 - 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Kính gửi: Ông/Bà ………………………………………………………

Số ĐKSH:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III  2018 -2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian và địa điểm

         - Thời gian:   9h00 ngày 11 tháng 04 năm 2018

         - Địa điểm:    Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/3/2018.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc;

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua:

(1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017;

(2). Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;

(3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

(4). Việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;

(5). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;

(6). Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

(7). Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

(8). Các nội dung khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

         - Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III - năm 2018 - 2023được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài tại địa chỉ: http://www.hkbeco.vn/

         - Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.

         - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước ….h00 ngày 11/04/2018.

         - Thông tin liên lạc: Phòng tổ chức hành chính      Điện thoại : 024.33873036

                                                                                            Fax: 024.33871006            

         Trân trọng./.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                                                                                       ( Đã ký )

 

 

                                                                                                  Phạm Trung Kiên

Đăng ngày T4, 03/28/2018 - 15:05

Các tin khác