Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017

 Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Số:27 /HKBECO                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                Hà nội ngày 06 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017 )

 

Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài

Trụ sở chính: Thị trấn Kim Bài- Thanh Oai- Hà Nội

Điện thoại:  024 33 873 036                       Fax: 024 33 871 006

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ( VSD ) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài

Mã chứng khoán: BHK

Loại chứng khoán:         - Cổ phiếu phổ thông                      

Mệnh giá giao dịch: 10 000 đồng/ cổ phiếu                            

Sàn giao dịch:  UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/ 07/ 2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 12%/ cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài, Thị trấn Kim Bài- Thanh Oai – Hà Nội ( hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân ), bắt đầu từ ngày 20/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách ( bản cứng ): Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài, Thị trấn Kim Bài- Thanh Oai- TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thomkimbai2108@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KT

- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

( Đã ký )

 

 

Phạm Văn Khánh

Tệp đính kèm: 

Đăng ngày T4, 06/06/2018 - 09:48

Các tin khác