Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài