Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài