Sơ Yếu Lý lịch Ứng viên Tham gia Ban Kiểm Soát Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài