Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Nhiệm kỳ III, 2018 - 2023