Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã diễn ra vào lúc 09h00 ngày 20 tháng 06 năm 2020.

  • Đại Hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình.
  • Đại Hội thông qua miễn nhiệm 01 ủy viên HĐQT, miễn nhiệm 01 ủy viên BKS.
  • Đại Hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

 

Tệp đính kèm: 

Đăng ngày T2, 06/22/2020 - 08:08

Các tin khác