Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài