Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HÀ NỘI - KIM BÀI                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        THÔNG BÁO

(v/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 )

      Căn cứ nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài họp ngày 20 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  1. Thời gian : Đúng 8h00 ( Thứ ba ) ngày 11 tháng 4 năm 2017.
  2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Đề nghị các quý cổ đông bố trí thời gian về tham dự Đại hội đầy đủ ,đúng giờ./.

Trân trọng thông báo! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đăng ngày T3, 03/21/2017 - 09:00

Các tin khác