Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội có sự tham dự của: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc cùng toàn thể các cổ đông trong Công ty cổ Phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Các cổ đông và khách mời đã về dự họp đông đủ và đúng giờ.

Ông Lê Văn Chỉnh - Phó giám đốc Công ty khai mạc , tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội gồm tổng số cổ phần của các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự.

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch, ban thư ký để điều hành trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu đã đạt được như sau:

+ Sản lượng bán ra đạt 111%KH, tăng 24% so với năm 2015.

+ Doanh thu đạt 108% KH, tăng 20% so với năm 2015.

+ Nộp ngân sách đạt 111% KH, tăng 34 % so với năm 2015.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 106%KH, tăng 6% so với năm 2015.

+ Cổ tức 10%.

* Kế hoạch năm 2017:

+ Sản lượng bán ra  tăng 5% so với năm 2016.

+ Doanh thu tăng 6% so với năm 2016.

+ Nộp ngân sách tăng 8% so với năm 2016.

+ Lợi nhuận trước thuế tăng 5.9% so với năm 2016. 

+ Cổ tức: 11%.

 

Bà Tạ Thị Vịnh - Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty - Báo cáo tài chính năm 2016. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch lợi nhuận 2017, quyết toán thù lao HĐQT, BKS.

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tại Đại hội các cổ đông đã tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo và tờ trình để làm cơ sở cho Ban điều hành Công ty thực hiện trong năm 2017. Kết quả 100% các cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .

Bà Vũ Thị Thương Huyền - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản nghị quyết Đại hội.

 

Đăng ngày T4, 04/12/2017 - 16:10

Các tin khác