Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023

Ngày 11 tháng 4 năm 2018 Công ty CP Bia Hà nội – Kim Bài đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 – 2023.

 

Tại Hội trường tầng 3 Ban tổ chức Đại hội hân hạnh đón tiếp các Quý cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Bia Hà Nội Kim Bài tham dự Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 – 2023.

 

8h30 các Đại biểu đã có mặt đầy đủ để Đại hội được bắt đầu

Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội bầu ra Ban thư ký ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội

Đúng 9h  Ông Lê Tiến Dũng  - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước đại hội tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết chiếm 88,33% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

 

Ông Phạm Trung Kiên: Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT.

Ông Phạm Văn Khánh Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên,qua nhiệm kỳ 5 năm  HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Mặc dù còn nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động SXKD , HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp nên đạt được kết quả SXKD năm sau cao hơn so với năm trước.

 

Đại hội lắng nghe tiếp thu ý kiến của Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm Soát Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội.

Đại hội thông qua các nội dung tiếp theo như: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán,báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, sửa đổi Điều lệ Công ty….

 

Đại hội bầu ra Ban Bầu cử thực hiện việc Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài nhiệm kỳ III 2018 – 2023. Ông Lê Tiến Dũng- Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử.

 

Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng ban bầu cử hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu

Các Quý cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu cử

Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2018 – 2023 như sau:

1.      Ông Phạm Trung Kiên

2.     

Ông Lê Văn Chỉnh

3.     

Ông Trương Văn Hải

4.     

Bà Vũ Thị Thương Huyền

5.     

Ông Hoàng Ngọc Văn

Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2018 – 2023 như sau:

1.      Bà Nguyễn Thị Thơm

2.     

Bà Trịnh Thị Thu Hoài

3.     

Ông Bùi Gia Tình

Các quý cổ đông biểu quyết nhất trí với các nội dung được thông qua tại Đại hội.

Đăng ngày T4, 04/11/2018 - 15:43

Các tin khác