CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018- 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  NHIỆM KỲ III  2018 -2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Thời gian:  Ngày 11  tháng 04 năm 2018

Địa điểm:  Hội trường tầng 3, Số 40 , Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

I.THỦ TỤC KHAI MẠC

 

1

 

Đăng ký tham dự Đại hội

Ban Tổ chức

2

 

- khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

Ban Tổ chức

3

 

Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết

Ban Kiểm soát

4

 

- Thông qua chương trình Đại hội

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Chủ tọa

II.NỘI DUNG ĐẠI  HỘI

 

1

 

-Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

- Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu

2

 

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành

- Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Đại diện Ban điều hành và Ban Kiểm phiếu

3

 

- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

- 

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Đại diện Ban Kiểm soát và Ban kiểm phiếu

4

 

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Thực hiện kiểm toán

- Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Đại diện Ban Giám đốc và Ban kiểm phiếu

5

 

- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

6

 

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

- Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

7

 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ

- 

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa và Ban  kiểm phiếu

8

 

- 

Hướng dẫn Quy chế bầu cử và lý lịch các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

- 

Đại hội thực hiện bầu Hội đồng quản trị

Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

9

 

- 

Hướng dẫn Quy chế bầu cử và lý lịch các ứng viên tham gia Ban Kiểm Soát

- 

Đại hội thực hiện bầu Ban Kiểm Soát

Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

10

 

- 

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- 

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa và Ban  kiểm phiếu

11

 

- 

Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- 

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa và Ban  kiểm phiếu

12

 

- 

Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

 

1

 

- 

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

- 

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Thư ký và Ban Kiểm phiếu

2

 

Tuyên bố bế mạc Đại hội

Chủ tọa

 

 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đăng ngày T2, 03/26/2018 - 09:36

Các tin khác