Lớp bồi dưỡng kỹ năng phát triển thị trường, quản trị kênh phân phối, chăm sóc và quản lý mối quan hệ với khách hàng.