Đại hội Đại biểu công đoàn Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài lần IV, nhiệm kỳ 2017 -2022