Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI